Missie 

 

pp_Missie

 

 

 Visie

 

VLOT! garandeert jou in al haar scholen een kwalitatief hoogstaande opleiding

 • een hoog niveau aan theoretische, technische en praktische vorming
 • onderlinge uitwisseling van ervaring en expertise met de basisscholen om de overstap naar een VLOT!-school goed te laten verlopen
 • een gunstig pedagogisch klimaat voor maximale leerwinst
 • openheid voor innovatieve methoden en technieken
 • een ruim aanbod aan specialisatiejaren voor +18-jarigen
 • een optimale voorbereiding op hoger en universitair onderwijs of op een plaats op de arbeidsmarkt

VLOT! laat jou je eigen talenten ontdekken en ontplooien, dankzij een breed en eigentijds studieaanbod in een lokaal verankerde scholengroep

 • in het gevarieerd studieaanbod van VLOT! vindt elke jongere de weg naar een gepaste studierichting
 • dankzij de uitstekende samenwerking in de scholengroep optimaliseert VLOT! de doorstroming tussen de verschillende studierichtingen

VLOT! vormt jou tot een ondernemende, maatschappelijk bewuste en kritische persoonlijkheid

 • ruimte voor dynamiek en creativiteit
 • een uitgebreid aanbod aan cultuur, sport, maatschappelijk engagement en christelijke levensvisie
 • projectwerking rond maatschappelijke thema’s
 • flexibele afspraken voor individuele prestaties in sport, cultuur e.a.
 • deelname aan schooloverstijgende wedstrijden (cultuur, sport, talen, wiskunde, wetenschappen en techniek, economie …)
 • gelegenheid voor de laatstejaars om een jaar te studeren in het buitenland

VLOT! ondersteunt jou bij het leren leren, leren kiezen en leren leven

 • uitgebreide studiekeuzebegeleiding om alle leerlingen met hun specifieke voorkennis en leermotivatie maximale kansen te geven
 • zorgzame ondersteuning van elke leerling in zijn leer- en leeftraject
 • bij individuele noden ook in samenwerking met externe partners
 • aandacht voor een doeltreffende leer- en leefomgeving door continu te investeren in de infrastructuur
 • uitstippelen van individuele trajecten voor buitenlandse leerlingen

VLOT! voert met jou, je ouders, begeleiders en leraren een open communicatie

 • eerlijk, positief, realistisch, motiverend en toekomstgericht
 • gericht op het welbevinden van ouders, leerlingen en personeel
 • openstaand voor elke suggestie met het oog op het optimaliseren van haar werking

Ons opvoedings- of pedagogisch project In ons pedagogisch project zetten we uiteen wat wij als school nastreven. Je vindt er onze algemene uitgangspunten en onze opvattingen. We geven dit opvoedingsproject mee aan al onze personeelsleden, leerlingen en ouders als leidraad, als informatie en als gids naar/voor een school waar het goed leven is. Elke VLOT!-school wil jongeren via leerinhouden, opvoeding en algemene vorming in de breedste betekenis van het woord helpen groeien tot verantwoordelijke mensen die bewust, gezond kritisch en zelfverzekerd hun plaats kunnen innemen in de maatschappij van morgen. Ouders en leerlingen willen in de eerste plaats dat er op school “goed geleerd” wordt. Dat “leren” moet ruim gezien worden:

 • het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes
 • het hanteren van degelijke studiemethoden
 • het aanwakkeren en in stand houden van interesse voor zoveel dingen
 • het eerbiedigen van alles wat zin- en waardevol is.

De VLOT!-scholen zijn onderwijsgemeenschappen en  christelijk-evangelisch geïnspireerde en geëngageerde opvoedings-gemeenschappen. De VLOT!-scholen als onderwijsgemeenschappen Uitgangspunt Bij jonge mensen is er een grote diversiteit op het vlak van interesse, aanleg, achtergrond … We willen onze leerlingen uitdagen en motiveren door al hun talenten te ontdekken, te ondersteunen en te versterken. Door een aanbod aan diverse lessen en (middag)activiteiten willen wij hen kennis laten maken met de belangrijkste componenten van onze en andere culturen: de literaire en taalkundige, de positief-wetenschappelijke, de menswetenschappelijke, de muzisch-artistieke, de technisch-technologische, de sociaal-verzorgende en de levensbeschouwelijke component. Ons opzet: kwaliteitsonderwijs en degelijke onderwijsaanpak

 • Wij bieden een gunstige pedagogische leefomgeving, met openheid voor innovatieve methoden en technieken, en met het doel een maximale leerwinst te behalen.
 • De didactisch verantwoorde lesaanpak van de leerkracht steunt op een goede vakkennis, een duidelijk zicht op de lesdoelen en op de beginsituatie van de leerling. De leerkrachten evalueren geregeld hun aanpak en sturen die indien nodig bij.
 • Via nascholing en vakliteratuur zullen zij zich op de hoogte houden van de eigentijdse ontwikkelingen in hun vakgebied en de kwaliteit van hun lessen bewaken.
 • Leerkrachten maken afspraken over leerstofindeling, didactische aanpak, evaluatiemethoden en –frequentie, studiebegeleiding en extra activiteiten.
 • Wij zorgen ervoor dat onze infrastructuur en accommodatie (vaklokalen en leslokalen, mediatheek of open leercentrum, didactisch materiaal, sportterreinen …) een geschikt onderwijsklimaat en een efficiënte leeromgeving creëren. Daarom leggen we ook jaarlijks de prioriteiten vast in verband met aankopen en investeringen.
 • Wij verwachten van al onze leerlingen dat ze respect tonen voor alle personeelsleden en voor alle klasgenoten en dat ze het lesverloop niet storen. We verwachten interesse en inzet voor de studie, en bereidheid om de studiehouding bij te sturen mocht dit nodig zijn.
 • Wij houden zoveel mogelijk rekening met de eigenheid van elke leerling: wie het wat lastiger heeft, wordt extra gevolgd en geholpen en onze leerkrachten zullen graag extra ondersteuning geven; bollebozen krijgen uitdagingen via allerhande wedstrijden en verdiepende opdrachten.
 • VLOT! organiseert ook een evenwichtig aanbod van lesondersteunende en blikverruimende activiteiten, zowel binnen als buiten de lesuren, intra- en extra-muros (zoals studiereizen, museumbezoek, culturele activiteiten, mondiale vorming …). Wij engageren ons om de studiekeuze van leerlingen goed te begeleiden om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk vanuit de talenten van de leerling kan gekozen worden. We beogen dus dat elke leerling een positieve keuze kan maken.
 • De VLOT!-scholen wensen aan elke jongere maximale ontplooiingskansen te geven. Hierbij achten we kwaliteit hoger dan prestige en leggen we de nadruk eerder op sociale verbondenheid dan op het najagen van carrière.

De VLOT!-scholen als christelijk–evangelisch geïnspireerde en geëngageerde opvoedingsgemeenschappen Uitgangspunt Onze huidige maatschappij is een multiculturele samenleving waarin mensen steeds mondiger en meer geëmancipeerd zijn. Op levensbeschouwelijk vlak leven wij in een pluralistische samenleving met een grote vrijheid in denken en handelen. De basis van het samenleven in onze scholen is vanuit onze geschiedenis, onze traditie en onze eigenheid de evangelische levensbeschouwing. Wij willen rekening houden met de feitelijke toestand van het geloof in deze tijd, maar van wie inschrijft in onze scholen vragen wij dat de christelijke kijk op mens en maatschappij onderschreven wordt. Van  ouders, leerlingen en leerkrachten die kiezen voor de VLOT!-scholen verwachten we dat zij in dialoog meewerken aan de uitbouw van een open leefgemeenschap. Ons opzet: opvoeden tot diepmenselijke waarden en houdingen

 • Wij willen in ons opvoeden de jongeren bijstaan op hun zoektocht naar vrijheid en zelfstandigheid. We willen hen ruimte geven om verantwoordelijkheid op te nemen in concrete situaties, aangepast aan de leeftijd, en hen bewustmaken van de verbanden waarin ze leven en waarvan ze ook een stuk afhankelijk zijn. Daarom beogen wij de totale persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen niet alleen op intellectueel vlak, maar ook op ethisch, religieus, emotioneel, sociaal, motorisch, sportief, ecologisch, economisch en esthetisch vlak.
 • We willen onze leerlingen helpen uitgroeien tot evenwaardige, gelukkige en evenwichtige mensen: mondig en weerbaar, actief en creatief, kritisch en verdraagzaam, democratisch en geëngageerd, oprecht en moreel gevoelig. Wij willen als VLOT!-scholen waarden voorleven en doorgeven: respect voor zichzelf en voor anderen en voor alles wat we om ons heen vinden, relatiebekwaamheid, (mede)verantwoordelijkheid, burgerzin, solidariteit, samenwerken, eerlijkheid, dankbaarheid, verbondenheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, de zin om in alle omstandigheden te kiezen voor wat goed is.
 •  Wij bevorderen een positieve persoonlijke relatie tussen personeel en leerlingen en een omgangsstijl waarin hartelijkheid, genegenheid en vriendschap aanwezig zijn en waarin men oog heeft voor ieders eigen-(aardig)heid.
 •  In het samenleven op school zullen wij proberen de evangelische waarden te beleven en te bevorderen.

Het ideaal … of hoe wij dat dromen

 • Wij dromen van een school waar leerlingen en leerkrachten graag werken, waar er solidariteit is met elkaar en met de grote wereld, waar er eerbied is voor mensen en dingen.
 •  Wij dromen van een school waar eerlijk gezocht wordt naar waarheid, waar gevoel woont voor al wat schoon, edel en goed is, waar dankbaarheid leeft voor het wonder waarin en waarvan we leven.
 •  Wij dromen van een school waar niemand volmaakt moet zijn, waar we vergiffenis geven en vergiffenis krijgen, waar we altijd geloven in de toekomst.
 •  Wij dromen van een school waar we elkaar niet overdonderen, maar beluisteren, niet minachten, maar respecteren en waar we tijd maken voor elkaar.
 •  Wij dromen van een verdraagzame school die vertrekt van de evangelische, christelijke boodschap.
 •  Wij dromen van een school waar elk met zijn eigen talent aanvaard wordt, en in vriendschap meebouwt aan zijn eigen en andermans geluk en welbevinden.