Een opvoedingsproject kan pas succesvol zijn als het gedragen wordt door heel wat partners. Op onze school vinden we dan ook de participatie van ouders en leerlingen heel belangrijk. Deze participatie wordt gestructureerd in oudergroepen, een ouderraad, schoolraad en een leerlingenraad.

De leerlingenraad buigt zich over onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen. Ze mogen vragen uiten en hebben hun inbreng over de volgorde van proefwerken, de inrichting van de zolder, fietsenrekken…

De leden van de oudergroepen worden gekozen uit ouders van leerlingen van elke schijf. Zij participeren in en adviseren over onderwerpen van de schijf waarin hun zoon of dochter zit.

De schoolraad, als volgende participatieorgaan in deze lijst, kan aan het schoolbestuur en aan de directeur uit eigen beweging schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over o.a. het wijzigen van het schoolreglement, de bijdrageregeling voor de ouders, het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB, de criteria voor de aanwending van de lestijden.
De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden, dit blijft materie van het lokaal onderhandelingscomité (LOC) van de school.

De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en bestaat uit vier geledingen: de personeelsgeleding, de oudergeleding, de leerlingengeleding en de lokale gemeenschap. De leden van de personeels-, ouder- en leerlingengeleding worden gemandateerd vanuit pedagogisch team, het oudercomité of de leerlingenraad. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden door de leden van de andere geledingen bij consensus gecoöpteerd.

Als laatste is ook het CLB een vaste partner binnen ons leerproject waar zowel de school maar ook ouders en leerlingen op kunnen rekenen.