Omdat wij een goede samenwerking tussen school en ouders belangrijk vinden, bestaan op onze school zes oudergroepen (per leerjaar) en een ouderraad. In elke oudergroep zetelen in principe altijd twee vertegenwoordigers per lesgroep. Eén van die vertegenwoordigers wordt rechtstreeks door de ouders verkozen, de andere wordt gecoöpteerd. We streven ernaar om de oudergroep van de vijfdes aan te vullen met ouders van nieuwe leerlingen, o.a. uit het Sint-Teresiacollege.

Elke oudergroep heeft een voorzitter en een secretaris-verslaggever. De zes voorzitters en de zes secretarissen-verslaggevers van de oudergroepen vormen samen de overkoepelende ouderraad en wordt geleid door de voorzitter. Een secretaris zorgt voor het verslag van de vergaderingen. De vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad maken van rechtswege ook deel uit van de ouderraad. De verslagen van de vergaderingen worden aangekondigd in de Collegepost en vindt u terug op intradesk.

De ouders van de eerstes, derdes en vijfdes vernemen op de info-avond in het begin van het schooljaar alle nodige gegevens over oudergroepen en ouderraad. Meer bijzonderheden over samenstelling, rol en werking van deze instanties kan men ook lezen in de statuten van oudergroepen en ouderraad. Die zijn op eenvoudig verzoek te bekomen bij de voorzitter van de ouderraad of bij de directie van onze school.